Privacy Policy

1. en överblick på dataskydd

Allmän information

Följande anteckningar ger en enkel översikt över vad som händer med dina personuppgifter när du besöker vår webbplats. Personuppgifter är alla uppgifter som du kan identifieras personligen med. För detaljerad information om ämnet dataskydd, se vår dataskyddsdeklaration som listas nedanför denna text.

Datainsamling på vår webbplats

Vem är ansvarig för datainsamling på den här webbsidan?

Databehandlingen på denna webbplats utförs av webbplatsoperatören. Du hittar hans kontaktuppgifter i imprinten på denna webbplats.

Hur samlar vi din data?

Dina uppgifter samlas först och främst in av dig som ger oss denna information. Det kan vara data som du anger i ett kontaktformulär, till exempel.

Annan information samlas in automatiskt av våra IT-system när du besöker webbplatsen. Det handlar huvudsakligen om teknisk data (t.ex. webbläsare, operativsystem eller tid för page call). Denna data samlas in automatiskt så fort du kommer in på vår webbplats.

Vad använder vi din data för?

En del av informationen samlas in för att säkerställa att webbplatsen tillhandahålls utan fel. Annan data kan användas för att analysera ditt användarbeteende.

Vilka rättigheter har du gällande din data?

Du har rätt att när som helst få gratis information om ursprung, mottagare och syfte för dina lagrade personuppgifter. Du har också rätt att kräva korrigering, blockering eller radering av denna data. För detta ändamål, såväl som för ytterligare frågor angående dataskydd, kan du när som helst kontakta oss på adressen som anges i imprinten. Dessutom har du rätt att klaga till den ansvariga tillsynsmyndigheten.

Analysverktyg för tredjepartsverktyg

När du besöker vår webbplats kan ditt surfbeteende utvärderas statistiskt. Detta görs främst med kakor och med så kallade analysprogram. Analysen av ditt surfbeteende är vanligtvis anonymt; surfbeteendet kan inte spåras tillbaka till dig. Du kan göra invändningar mot denna analys eller förhindra den genom att inte använda vissa verktyg. Du kan hitta detaljerad information om detta i följande dataskyddsdeklaration.

Du kan invända mot denna analys. Vi kommer då att informera dig om möjligheterna till invändningar i denna dataskyddsdeklaration.2. allmänna annotationer och obligatorisk information

Dataskydd

Operatörerna på dessa sidor tar skyddet av dina personuppgifter mycket allvarligt. Vi behandlar dina personuppgifter konfidentiellt och enligt de lagliga bestämmelserna om dataskydd samt denna sekretesspolicy.

När du använder denna webbplats samlas olika personuppgifter in. Personuppgifter är data som du kan identifieras personligen med. Denna sekretesspolicy förklarar vilka data vi samlar in och vad vi använder dem för. Det förklarar också hur och för vilket syfte detta görs.

Vi vill påpeka att dataöverföring på Internet (t.ex. vid kommunikation via e-post) kan ha säkerhetsbrister. Det är inte möjligt att helt skydda data från tillgång från tredje parter.

Annotation på ansvarigt organy

Det ansvariga organet för databehandling på denna webbplats är:

Reinhart GmbH & Co. KG
Tempelhofer Str. 21
52068 Aachen

Telefon: 004924199123283
E-post: [email protected]

Det ansvariga organet är den fysiska eller juridiska personen som ensam eller tillsammans med andra beslutar om syften och sättet att behandla personuppgifter (t.ex. namn, e-postadresser osv.).

Upphävande av ditt samtycke till databehandling

Många databehandlingsoperationer är bara möjliga med ditt uttryckliga medgivande. Du kan när som helst återkalla ett tidigare givet samtycke. För detta ändamål är ett informellt meddelande via e-post till oss tillräckligt. Lagligheten av databehandlingen fram till återkallelsen påverkas inte av återkallelsen.

Rätt att överklaga till den ansvariga tillsynsmyndigheten

Vid överträdelser av lagen om dataskydd har den berörda personen rätt att överklaga till den ansvariga tillsynsmyndigheten. Den behöriga tillsynsmyndigheten för dataskyddsfrågor är den statliga dataskyddskommissionen för den delstat där vårt företag är baserat. En lista över dataskyddsansvariga och deras kontaktinformation finns på följande länk: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.

Rätt till dataöverförbarhet

Du har rätt att ha uppgifter som vi behandlar automatiskt på basis av ditt samtycke eller i uppfyllelse av ett avtal som överlämnats till dig eller till en tredje part i ett vanligt, maskinläsbart format. Om du begär direkt överföring av uppgifterna till en annan ansvarig part sker detta endast i den utsträckning det är tekniskt genomförbart.

SSL- or TLS-encryption

Av säkerhetsskäl och för att skydda överföring av konfidentiellt innehåll, till exempel beställningar eller förfrågningar, som du skickar till oss som webbplatsoperatör, använder denna webbplats SSL- eller TLS-kryptering. Du kan känna igen en krypterad anslutning genom att webbläsarens adressrad ändras från "http://" till "https://" och med låssymbolen i webbläsarraden.

Om SSL- eller TLS-kryptering är aktiverad, kan data som du skickar till oss inte läsas av tredje parter.

Krypterade betalningstransaktioner på denna webbplats

Om det, efter att avtal med kostnader har ingåtts, finns en skyldighet att överföra dina betalningsuppgifter till oss (t.ex. kontonummer för direktdebiteringstillstånd) krävs dessa data för behandling av betalning.

Betalningstransaktioner via de vanliga betalningsmedlen (Visa / MasterCard, direktdebitering) utförs uteslutande via en krypterad SSL- eller TLS-anslutning. Du kan känna igen en krypterad anslutning genom att webbläsarens adressrad ändras från "http://" till "https://" och med låssymbolen i webbläsarraden.

Vid fall av krypterad kommunikation kan dina betalningsuppgifter som du skickar till oss inte läsas av tredje parter

Information, blockering, radering

I enlighet med gällande lagbestämmelser har du när som helst rätt att få gratis information om dina lagrade personuppgifter, deras ursprung och mottagare samt syftet med databehandling och i förekommande fall rätten att korrigera, blockera eller radera dessa uppgifter. För detta ändamål, såväl som för ytterligare frågor om personuppgifter, kan du när som helst kontakta oss på adressen som anges i imprinten.

Invändning mot reklammail

Användningen av kontaktuppgifter som publiceras inom ramen för imprint-skyldigheten för överföring av ej uttryckligen begärd reklam och informationsmaterial invänns härmed. Operatörerna på sidorna förbehåller sig uttryckligen rätten att vidta rättsliga åtgärder i händelse av oönskad sändning av reklaminformation, till exempel via skräppostmeddelanden.

3. dataskyddsombud

Vi har utsett ett dataskyddsombud för vårt företag.

Lukas Reinhart
Tempelhofer Str. 21
52068 Aachen

Telefon: 0049 241 99123283
E-post: [email protected]4. Datainsamling på vår webbplats

Serverloggfiler

Leverantören av sidorna samlar in och lagrar automatiskt information i så kallade serverloggfiler, som din webbläsare automatiskt skickar till oss. Dessa är:

 • Webbläsartyp och webbläsarversion
 • Operativsystem som används
 • Refererande URL
 • Värdnamnet på datorn som har åtkomst
 • Tid för servernförfrågan
 • IP-adress

En kombination av dessa data med andra datakällor utförs ej.

Grunden för databehandling är Art. 6 Para. 1 lit. f DSGVO, som tillåter bearbetning av uppgifter för att fullgöra ett kontrakt eller förkontraktsmässiga åtgärder.

Serverloggfiler

Leverantören av sidorna samlar in och lagrar automatiskt information i så kallade serverloggfiler, som din webbläsare automatiskt skickar till oss. Dessa är:

 • Webbläsartyp och webbläsarversion
 • Operativsystem som används
 • Refererande URL
 • Värdnamnet på datorn som har åtkomst
 • Tid för servernförfrågan
 • IP-adress

En kombination av dessa data med andra datakällor utförs ej.för databehandling är Art. 6 Para. 1 lit. f DSGVO, som tillåter bearbetning av uppgifter för att fullgöra ett kontrakt eller förkontraktsmässiga åtgärder.

Kontaktformulär

Om du skickar en förfrågan via kontaktformuläret, kommer dina uppgifter från förfrågningsformuläret, inklusive de kontaktuppgifter som du angav där, att lagras av oss för att behandla förfrågan och i händelse av uppföljningsfrågor. Vi kommer inte att vidarebefordra dessa uppgifter utan ditt samtycke.

Behandlingen av de uppgifter som anges i kontaktformuläret är därför uteslutande baserat på ditt samtycke (Art. 6, Para. 1 lit, a DSGVO). Du kan återkalla detta samtycke när som helst. För detta ändamål är ett informellt meddelande via e-post till oss tillräckligt. Lagligheten i databehandlingsförfarandena som utförts fram till återkallelsen förblir opåverkad av återkallelsen.

Uppgifterna som du har angett i kontaktformuläret kommer att förbli hos oss tills du ber oss att ta bort dem, återkalla ditt samtycke till att lagra dem eller det syfte för vilket uppgifterna lagrades upphör att gälla (t.ex. efter att din begäran har behandlats). Obligatoriska lagbestämmelser - särskilt lagringsperioder - påverkas inte.

Registrering på den här webbplatsen

Du kan registrera dig på vår webbplats för att använda ytterligare funktioner på webbplatsen. Vi kommer endast att använda de uppgifter som anges för detta ändamål för att använda respektive erbjudande eller tjänst som du har registrerat för. De obligatoriska uppgifterna som begärs under registreringen måste tillhandahållas i sin helhet. Annars vägrar vi registrering.

För viktiga ändringar, till exempel inom ramen för erbjudandet eller för tekniskt nödvändiga ändringar, kommer vi att använda den e-postadress som anges under registreringen för att informera dig på detta sätt.

Behandlingen av de uppgifter som anges under registreringen är baserade på ditt samtycke (Art. 6, Para. 1 lit, a DSGVO). Du kan återkalla det samtycke du har gett när som helst. Allt du behöver göra är att skicka ett informellt meddelande via e-post. Lagligheten hos den redan utförda databehandlingen påverkas inte av återkallelsen.

Uppgifterna som samlats in under registreringen kommer att lagras av oss så länge du är registrerad på vår webbplats och kommer att raderas efteråt. Rättsliga lagringsperioder påverkas inte.

Kommentarfunktionen på den här hemsidan

För kommentarfunktionen på denna sida, utöver din kommentar, kommer information om tidpunkten för skapandet av kommentaren, din e-postadress och, om du inte är anonym, användarnamnet du valt att sparas.

Lagringsperiod för kommentarer

Kommentarerna och relaterade data (t.ex. IP-adress) lagras och förblir på vår webbplats tills det kommenterade innehållet har raderats helt eller kommentarerna måste raderas av juridiska skäl (t.ex. vid förolämpande kommentarer).

Den rättsliga grunden

Lagring av kommentarer baseras på ditt samtycke (Art. 6 para. 1 lit. a DSGVO). Du kan när som helst återkalla ditt samtycke. Allt du behöver göra är att skicka ett informellt meddelande via e-post. Lagligheten av de databehandlingsoperationer som redan utförts förblir opåverkade av återkallelsen.

Bearbetning av data (kund- och kontraktsdata)

Vi samlar in, bearbetar och använder personuppgifter endast i den utsträckning som de är nödvändiga för upprättande, innehåll eller ändring av det rättsliga förhållandet (lagerdata). Detta görs på grundval av Art. 6 para. 1 lit. b DSGVO, som tillåter bearbetning av uppgifter för att fullgöra ett kontrakt eller förkontraktsmässiga åtgärder. Vi samlar in, bearbetar och använder personuppgifter om användningen av våra Internet-sidor (användningsdata) endast i den utsträckning som krävs för att användaren ska kunna använda tjänsten eller fakturera användaren.

Den insamlade kundinformationen kommer att raderas efter avslutad beställning eller avslutande av affärsförhållandet. Lagstadgade lagringsperioder påverkas inte.

Dataöverföring vid kontraktets slut för onlinebutiker, återförsäljare och leverans av varor

Vi överför personuppgifter till tredje parter endast om detta är nödvändigt inom ramen för kontrakthanteringen, till exempel till de företag som vi har anförtrott leveransen av varorna eller det kreditinstitut som har beställt betalningsbehandlingen. En ytterligare överföring av uppgifterna sker inte eller bara om du uttryckligen har gått med på överföringen. Dina uppgifter kommer inte att vidarebefordras till tredje part utan ditt uttryckliga medgivande, till exempel för reklamändamål.

Grunden för databehandling är Art. 6 para. 1 lit. b DSGVO, som tillåter bearbetning av uppgifter för att fullgöra ett kontrakt eller åtgärder för förhandskontrakt..5. analysverktyg och reklam

Google Analytics

Den här webbsidan använder funktioner för webbanalystjänsten Google Analytics. Leverantören är Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Google Analytics använder så kallade "cookies". Dessa är textfiler som lagras på din dator och som möjliggör en analys av din användning av webbplatsen. Informationen som genereras av cookien om din användning av denna webbplats överförs vanligtvis till en Google-server i USA och lagras där.

Lagring av Google Analytics-kakor är baserad på Art. 6 para. 1 lit. f DSGVO. Webbplatsoperatören har ett legitimt intresse av att analysera användarens beteende för att optimera både sin webbplats och sin annonsering.

IP-anonymisering

Vi har aktiverat IP-anonymiseringsfunktionen på denna webbplats. Detta innebär att din IP-adress kommer att förkortas av Google inom EU: s medlemsländer eller i andra avtalsslutande stater i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet innan det överförs till USA. Endast i undantagsfall överförs hela IP-adressen till en Google-server i USA och förkortas där. På uppdrag av operatören av denna webbplats kommer Google att använda denna information för att utvärdera din användning av webbplatsen, för att sammanställa rapporter om webbplatsens aktiviteter och för att tillhandahålla ytterligare tjänster till webbplatsoperatören i samband med användningen av webbplatsen och Internet. IP-adressen som skickas av din webbläsare inom ramen för Google Analytics slås inte samman med annan data från Google.

Webbläsarens plugin

Du kan förhindra lagring av kakor genom en motsvarande inställning i din webbläsares programvara; Vi vill dock påpeka att du i så fall kanske inte kan använda alla funktioner på denna webbplats till fullo. Du kan också förhindra insamling av data som genereras av kakor och relaterade till din användning av webbplatsen (inklusive din IP-adress) till Google och bearbetning av denna data av Google genom att ladda ner och installera webbläsarpluginet som finns tillgängligt på följande länk: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Invändning mot datainsamling

Du kan förhindra att dina data samlas av Google Analytics genom att klicka på följande länk. En opt-out-cookie kommer att ställas in för att förhindra insamling av dina data vid framtida besök på denna webbplats: Avaktivera Google Analytics.

Mer information om hur Google Analytics hanterar användardata finns i Googles sekretesspolicy: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

processerar orderdata

Vi har ingått ett avtal med Google för att behandla orderdata och genomföra de tyska dataskyddsmyndigheternas stränga krav när vi använder Google Analytics.

Demografiska egenskaper hos Google Analytics

Den här webbplatsen använder funktionen "demografiska egenskaper" hos Google Analytics. Detta gör att vi kan generera rapporter som innehåller uttalanden om ålder, kön och intressen av webbplatsbesökarna. Denna information härrör från intressebaserad annonsering av Google såväl som från besökardata från tredje parter. Denna data kan inte tilldelas en specifik person. Du kan avaktivera den här funktionen när som helst via annonsinställningarna i ditt Google-konto, eller i allmänhet förbjuda insamling av dina data av Google Analytics enligt beskrivningen i avsnittet "Invändning mot datainsamling".

Google reCAPTCHA

Vi använder "Google reCAPTCHA" (hädanefter "reCAPTCHA") på våra webbplatser. Leverantören är Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google").

Syftet med reCAPTCHA är att kontrollera om datainmatningen på våra webbplatser (t.ex. i ett kontaktformulär) ) skapas av en person eller av ett automatiserat program. För detta ändamål analyserar reCAPTCHA webbplatsbesökarnas beteende utifrån olika egenskaper. Denna analys börjar automatiskt så snart som besökaren kommer in på webbplatsen. För analysändamål utvärderar reCAPTCHA olika information (t.ex. IP-adress, tidsbruk på webbplatsen eller musrörelser gjorda av användaren). Uppgifterna som samlats in under analysen vidarebefordras till Google.

ReCAPTCHA-analyserna körs helt i bakgrunden. Besökare på webbplatsen informeras inte om att en analys sker.

Databehandlingen är baserad på Art. 6 Para. 1 lit. f DSGVO. Webbplatsoperatören har ett legitimt intresse av att skydda sina webberbjudanden från felaktig automatiserad spionering och från SPAM.

För ytterligare information om Googles reCAPTCHA och Googles sekretesspolicy, se följande länkar: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/ och https://www.google.com/recaptcha/intro/android.html.6. plugins och verktyg

YouTube

Vår webbplats använder plugins från YouTube-sidan som drivs av Google. Webbplatsen drivs av YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA.

När du besöker en av våra webbplatser utrustade med en YouTube-plugin, så etableras en anslutning till YouTube-servrarna. Detta berättar YouTube-servern vilka av våra sidor du har besökt..

Om du är inloggad på ditt YouTube-konto tillåter du YouTube att koppla dina surfvanor direkt till din personliga profil. Du kan förhindra detta genom att logga ut från ditt YouTube-konto.

YouTube används i intresse för en attraktiv presentation av våra online-erbjudanden. Detta representerar ett legitimt intresse i betydelsen av Art. 6 Para. 1 lit. f DSGVO.

Mer information om hantering av användardata finns i YouTubes sekretesspolicy på https://www.google.de/intl/de/policies/privacy.


7. betalningsbehandlare

PayPal

På vår webbplats erbjuder vi bland annat betalning via PayPal. Leverantören av denna betaltjänst är PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie, SCA, 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg (hädanefter kallad "PayPal").

Om du väljer att betala via PayPal kommer de betalningsuppgifter som du har angett att överföras till PayPal.

Överföringen av dina data till PayPal är baserad på Art. 6 para. 1 lit. en DSGVO (samtycke) och art. 6 para. 1 lit. b DSGVO (bearbetning för utförande av ett kontrakt). Du har möjlighet att när som helst återkalla ditt samtycke till databehandling. En återkallelse påverkar inte effektiviteten i databehandlingsoperationer som genomförts tidigare.

Immediate banköverföring

På vår webbplats erbjuder vi bland annat betalning med "immediate banköverföring". Leverantören av denna betalningstjänst är Sofort GmbH, Theresienhöhe 12, 80339 München, Tyskland (nedan kallad Sofort GmbH).

Med hjälp av proceduren "Sofortüberweisung" får vi en betalningsbekräftelse från Sofort GmbH i realtid och kan omedelbart börja uppfylla våra skyldigheter.

Om du har valt betalningsmetoden "Sofortüberweisung" kommer du att skicka PIN-koden och en giltig TAN till Sofort GmbH, som den kan logga in på ditt online bankkonto med. Sofort GmbH kontrollerar automatiskt ditt kontosaldo efter inloggning och gör överföringen till oss med hjälp av TAN som du har skickat till oss. Den skickar sedan omedelbart en transaktionsbekräftelse. Efter inloggning kontrolleras också din omsättning, kreditgränsen för krediträkningen och andra konton och deras saldo automatiskt.

Förutom PIN-koden och TAN, överförs också betalningsinformationen du angav och dina personuppgifter till Sofort GmbH. Dina personuppgifter är för- och efternamn, adress, telefonnummer, e-postadress, IP-adress och andra uppgifter som krävs för betalningsbehandling. Överföring av dessa uppgifter är nödvändig för att bestämma din identitet bortom tvekan och för att förhindra bedrägeriförsök.

Överföringen av dina uppgifter till Sofort GmbH är baserad på Art. 6 Para. 1 lit. a DSGVO (samtycke) och Art. 6 Para. 1 lit. b DSGVO (bearbetning för att uppfylla ett kontrakt). Du har möjlighet att när som helst återkalla ditt samtycke till databehandling. En återkallelse påverkar inte effektiviteten i databehandlingsoperationer som genomförts tidigare.

För detaljer om betalning genom immediate överföring, se följande länkar: https://www.sofort.de/datenschutz.html and https://www.klarna.com/sofort/.


Lukas Reinhart

Geschäftsführer

To Top